Mikä innostaa lapsia lukemaan?

Mikä innostaa lapsia lukemaan?

Motivaatiolla on positiivinen yhteys lukutaitoon. Yleensä lapset, jotka nauttivat lukemisesta, myös lukevat paljon ja sitä kautta kehittävät lukutaitoaan. Valitettavasti ilmiö toimii myös toiseen suuntaan: jos lapsi ei koe intoa lukemiseen, tulee kirjaan tartuttua harvemmin, eivätkä lukutaidot tällöin pääse kehittymään. Vähän lukevat lapset jäävätkin helposti taidoissaan enemmän lukevista, mikä aiheuttaa haasteita niin koulumaailmassa kuin sen ulkopuolella.

Mikä sitten innostaa lapsia lukemaan? Aihetta on tutkittu myös Lukumummi ja -vaari -toiminnan yhteydessä lasten omasta näkökulmasta. Tutkimukseen osallistuneiden lasten mielipiteet lukumotivaatiota lisäävistä tekijöistä on jaoteltavissa kolmenlaisiin käsityksiin, jotka liittyvät luettavaan tekstiin, lukemistilanteeseen ja lukijaan itseensä.

Luettava teksti 

Luettavassa tekstissä lukumotivaatioon vaikuttaa ensinnäkin sisältö. Kun luettava kirja liittyy lasta kiinnostaviin aihepiireihin, löytyy intoa lukemiseenkin enemmän. Lisäksi lukemaan motivoivat kirjat ovat lasten mukaan yleensä hauskoja tai jännittäviä, koska tällöin mielenkiinto pysyy yllä ja halu lukea säilyy pidempään. Toiseksi kirjan vaikeustason pitää olla sopiva, koska liian vaikea teksti voi lannistaa lukijan, kun taas liian helppo teksti muuttua nopeasti tylsäksi. Vaikeustason sopivuuteen vaikuttaa lasten mielestä esimerkiksi tekstin selkeä asettelu ja tarpeeksi suuri fonttikoko sekä tekstin sopiva pituus. 

Kuviin lapset suhtautuvat vaihtelevasti: toisaalta niitä pidetään viihdyttävinä ja tarinaa elävöittävinä, toisaalta kuvien puuttumisen ajatellaan antavan lisätilaa tekstin sisällölle ja lisäävän jännitystä. Luettavan kirjan ei aina tarvitse olla täysin ennestään tuntematon, vaan esimerkiksi samasta tarinasta nähty elokuvaversio voi innostaa lukemaan myös kirjan. 

Merkittäväksi tekijäksi nousee myös kirjojen saatavuus. Lapset lukevat paljon kirjoja, joita on helposti saatavilla ja he arvostavat monipuolista kirjavalikoimaa. Lisäksi lähipiirillä on selkeä vaikutus lukumotivaatioon: esimerkiksi lukeva perheenjäsen lisää esimerkillään lukumotivaatiota ja myös lahjaksi saadut kirjat innostavat lukemaan. 

Lukemistilanne

Lukemistilanteessa lukumotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat lukemisen tyylit, lukemisympäristö ja se, kenen kanssa luetaan. Lasten mielestä hyvällä lukukaverilla on ehdottomasti positiivinen vaikutus lukumotivaatioon varsinkin, kun lukeminen tapahtuu luokkakontekstin ulkopuolella. Tällöin lukutilanteeseen ei liity painetta arvioitavana olemisesta ja lukemisessa voidaan edetä rauhassa. Lukeminen jonkun muun kanssa antaa myös mahdollisuuden keskustella lukemisen lomassa, mikä lisää lukemisen miellyttävyyttä sekä antaa mahdollisuuden syventyä tekstin sisältöön paremmin. Rauhallisen lukutahdin lisäksi myös lukemisympäristön rauhallisuus on tärkeää, koska rauhallisessa ympäristössä on lasten mielestä sekä helpompaa että mukavampaa lukea. Lukemisympäristöön liittyy lisäksi se, kuinka monta henkilöä lukemistilanteeseen osallistuu. Kahden kesken tai pienessä ryhmässä lukeminen luonnistuu paremmin, koska silloin on helpompaa keskittyä ilman ylimääräistä hälinää, mitä syntyy helposti isossa ryhmässä. 

Lukija itse 

Lapsen oma vireystila vaikuttaa lukemismotivaatioon, sillä väsyneenä lukeminen ei innosta.  Lukeminen voi myös viedä energiaa, varsinkin lapsilla, jotka kokevat olevansa heikkoja tai hitaita lukijoita. Motivaation määrä ja sen vaihtelu korostuu varsinkin niissä tilanteissa, joissa lapsi kokee, että lukeminen on pakollista.

Lukutaito vaikuttaa lasten mielestä lukemiseen ja luettaviin teksteihin suhtautumiseen. Lapset vertaavat itseään toisiin lapsiin ja näiden lukemiseen. Jos lapsi huomaa lukevansa hitaammin kuin muut, hän kokee kiirettä. Toisaalta oman kehityksen huomaaminen innostaa lukemaan enemmän.  

LÄHTEET:

Helkala, Arja 2015: 2.–6. luokan hitaiden lukijoiden lukuharrastuneisuus ja kodin antama tuki lasten ja vanhempien arvioimana. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos.

Huttunen, Niina & Juvonen, Sanna 2015: Sujuvan lukutaidon ja lukemismotivaation yhteys

luokka-asteilla 2.–6. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos.

Liljander, Lotta 2013: Alakouluikäisten lasten käsitykset lukemista motivoivista tekijöistä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos. 

Scroll to Top
Skip to content