Lukumummi ja -vaari -toiminnalla tutkitusti tärkeä merkitys vapaaehtoisille

Lukumummi ja -vaari -toiminnalla tutkitusti tärkeä merkitys vapaaehtoisille

Lukumummi ja -vaari -toiminta on kehitetty kahdessa Niilo Mäki Instituutin hankkeessa: Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä (vuosina 2012–2014) sekä Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen (vuosina 2015–2017). Molemmissa hankkeissa tehtiin tutkimusta ja toteutettiin lukuisia opinnäytetöitä. Tutkimusten mukaan vapaaehtoistoiminnalla on monia positiivisia vaikutuksia elämään. Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen esimerkiksi lisää tutkitusti ikäihmisten tarkoituksellisuuden ja minäpystyvyyden tunteita. Koska vapaaehtoistoiminta on kirjaimellisesti vapaaehtoista, voi kukin valita, millaiseen toimintaan osallistuu omien mielenkiinnonkohteidensa mukaan. Vapaaehtoistoimintaan osallistumalla pääsee siis toteuttamaan itseään itselle mieluisella tavalla.

Lukumummi ja -vaari -toiminnan merkityksestä vapaaehtoisille on niin ikään saatu positiivisia tutkimustuloksia. Esimerkiksi toiminnan kautta saadut uudet ystävät ja lasten kanssa vietetty aika koetaan selvästi hyvinvointia lisäävinä tekijöinä. Vertaisryhmätapaamiset antavat oivallisen mahdollisuuden verkostoitua, jakaa kokemuksia ja yleisesti vain viettää aikaa yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa.  Lukumummit ja -vaarit muodostavatkin yhdessä porukan, johon on mukavaa ja palkitsevaa kuulua. Lasten kanssa toimiminen puolestaan on yksi suurimmista syistä lähteä toimintaan mukaan ja monet vapaaehtoiset kertovat, että lapset itsessään ovat pääsyy myös siihen, miksi toiminta on niin miellyttävää ja mielenkiintoista. Lukumummina tai -vaarina toimiminen antaakin mahdollisuuden luoda merkityksellistä vuorovaikutusta eri sukupolvien välille sekä toimia tukevana ja läsnäolevana aikuisena toiminnassa mukana oleville lapsille.

Yhteisöllisyydenkokemuksen ja lasten tuoman ilon lisäksi vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta saa yleisesti mielekästä täytettä päiviin ja mukavaa rytmiä arkeen. Vapaaehtoisten mukaan toiminnassa mukana oleminen on lisännyt heidän hyvinvointiaan esimerkiksi kohonneen vireystilan ja aktiivisuuden muodossa sekä lisääntyneenä tarkoituksellisuuden tunteena. Lukumummina tai -vaarina toimimista kuvaillaan arvokkaaksi ja hyödylliseksi tehtäväksi, joka on vapaaehtoiselle itselleen antoisaa ja verrattain helppoa, mutta josta on kuitenkin iso hyöty muille. Vapaaehtoiset ovat myös tyytyväisempiä itseensä kokiessaan voivansa auttaa. Toiminta nähdään myös koko yhteiskuntaa hyödyttävänä. Lisäksi Lukumummit ja -vaarit saavat toiminnan kautta aitiopaikan nykyajan koulumaailmaan ja lasten arkeen tutustumiseen.

Lähteet:

Aho, Miia, Saranpää, Lotta & Väljä, Katja 2014: ”Niin pieni kädenojennus ja tuo kuitenki iloa ittelle”. Vapaaehtoistoiminnan merkitys ikäihmisten hyvinvoinnille.Kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.

Lehtonen, Heidi 2014: Vertaisryhmätapaamisten merkitys ikäihmisten vapaaehtoistoiminnassa. Kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.

Oraluoma, E., Kinnunen, I., Salmi, P., Pöyliö, H. & Aro, M. 2014: Lukumummi ja -vaari -toiminta lukemisen tukena koulussa.- NMI-Bulletin 24 (4), s. 59–71.

Scroll to Top
Skip to content