Suomen kielen erityispiirteitä lukemisen näkökulmasta

Suomen kielen erityispiirteitä lukemisen näkökulmasta -videon lähteet

Ahvenainen, O. & Karppi, S. 1993: Lasten lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet. Jyväskylä: Kirjapaino Oma Oy.

Aro, M. 2004: Learning to read. The effect of ortography. Jyväskylän yliopisto. 

Aro, M. 2006: Miten kirjoitusjärjestelmä vaikuttaa lukemaan oppimiseen. Teoksessa M. Takala & E. Kontu (toim.), Luki-vaikeudesta luki-taitoon s. 107–122. Helsinki: Yliopistopaino. 

Bernhard, E. 1998: Reading development in a second language: theoretical, empirical &
classroom perpectives
. New Jersey: Ablex publishing corporation Norwood.

Carrell, P. L. 1991: Second Language Reading: Reading Ability or Language Proficiency? –  Applied Linguistics 12 (2) s. 159–179.

Crothers, J. 1978: Typology and Universals of Vowel Systems. Teoksessa Joseph Greenberg, (toim.), Universals of Human Language, 2. Phonoloy s. 93–152.Stanford: Stanford University Press.

Elbow, P. 2000: Inviting the Mother Tongue. Beyond Mistakes, “Bad English” and “Wrong Language”. Teoksessa Peter Elbow (toim.), Everyone Can Write. Essays Towards Hopefull Theory of Writing and Teaching Writing s. 323–350. New York: Oxford University Press.

Fitzgerald, J. 1995: English-as-a-second language learners’ cognitive reading processes: A review of research in the United States. – Review of Educational Research 65 (2) s. 145–190.

Geber, E. 1996: Suomi lähtökielten näkökulmasta. Teoksessa U. Rekola (toim.), Suomi toisena kielenä: maahanmuuttajien suomen kielen opetuksesta. Helsinki: Opetushallitus.

Grabe, W. & Stoller, F. L. 2011: Teaching and researching reading. (2. painos). Harlow: Pearson Education.

Grönholm, M. 2005: Kielikylpyoppilaan sanaston kasvun arviointi testeillä (suomi L2). Miettinen-Mård, Karita – Nina Niemelä (toim.), Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposium XXV. Vöyri 12.–13.2.2005, s. 125–135. Käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmä. Vaasan yliopisto: Vaasa. 

Haspelmath, M., Dryer, M., Gil, D. & Comrie, B. (toim.) 2005: World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press.

Heikkilä, R. & Mönkkönen, V. 2009: Sujuvaa lukemista? – uusi arviointitehtävä tavujen lukemissujuvuuden mittaamiseen.- http://www.lukimat.fi/lukeminen/tietopalvelu/arviointi/arviointitehtavia/sujuvuuden-arviointitehtava katsottu 19.10.2020.

Holopainen, E. 2009: Prosessianalyysiin perustuva luku- ja kirjoitustaidon arviointi lukio-opetuksen perustana. Teoksessa Ikonen, O. & Krogerus A. (toim.), Ainutkertainen oppija – erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen s. 101–115. Jyväskylä: PS-kustannus.

Honko, Mari 2013: Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit. Tampere: Tampere University Press.

Huemer, S., Aro, M., Landerl, K. & Lyytinen, H. 2010: Repeated reading of syllables among

Finnish-speaking children with poor reading skills. – Scientific Studies of Reading 14 (4) s. 317–

340.

Kielitoimiston sanakirja. Verkkojulkaisu, päivitetty 24.2.2020. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi

Kouki, J. 2016: Lukemaan toisella kielellä: lukemaan opettaminen maahanmuuttajalapsia ja -nuoria opettavan opettajan silmin. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.

Lehtinen, T. 2002: Oppia kieli kaikki. Maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja
kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla.
Turun yliopiston julkaisuja Annales
Universitatis Turkuensis. Painosalama Oy.

Lerkkanen, M.-K. 2008: Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa.
WSOY Oppimateriaalit Oy.

Linnakylä, P. 1995: Lukutaidolla maailmankartalle. Kansainvälinen lukutaitotutkimus Suomessa. Jyväskylä: Kopi-Jyvä Oy.

Lyytinen, H., Aro, M., Holopainen, L., Leiwo, M., Lyytinen, P., & Tolvanen, A. 2006: Children’s
language development and reading acquisition in a highly transparent orthography. Teoksessa R. Malatesha Joshi & P. G. Aaron (toim.), Handbook of orthography and literacy s. 47-62. Taylor & Francis.

Maddieson, I. 1984: Patterns of Sounds. Cambridge: Cambridge University Press.

Miestamo, M. 2006: Suomi maailman kielten joukossa eli mikä suomen rakenteessa onkaan erityistä. Teoksessa M. Harmanen & M. Siiroinen (toim), Kielioppi koulussa. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja Nro [50] s. 43-54. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Milton, J. 2009: Measuring second language vocabulary acquisition. Bristol: Multilingual Matters.

Nation, P. & Coady, J. 1988: Vocabulary and reading. Teoksessa R. Carter & M.
McCarthy (toim.), Vocabulary and Language Teaching s. 97-110. Singapore: Longman Singapore
Publishers (Pte) Ltd.

Nissilä, L., Martin, M., Vaarala, H. & Kuukka, I. 2006: Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy.

Puro, T. 2002: Suomi toisena kielenä -aikuisoppijan verbien kehittyminen alkeiskurssilla. Lisensiaattityö. Jyväskylän yliopisto. 

Rantanen, V., Kankainen, N., Latvala J.-M. & Lyytinen, H. 2008: Vieraskielisenä lukemista opettelemassa – kokeilu Ekapelin käytöstä venäjänkielisten lasten suomen kielen oppimisen tukena. – NMI-Bulletin 18 (2) s. 34–41.

Seymour, P.H.K., Aro, M., & Erskine, J.M. 2003: Foundation literacy acquisition in European orthographies. – British Journal of Psychology 94 (2) s. 143-174. 

Siiskonen, T., Aro, M. & Holopainen, L. 2004: Lukeminen ja kirjoittaminen. Teoksessa Timo Ahonen, Tiina Siiskonen & Tuija Aro (toim.), Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä s. 58–80. 3. painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Silvèn, M. 2006: Lukutaidon varhaiset ennustajat: puheen kehitys ja vuorovaikutus
vanhempien kanssa. Teoksessa M. Takala & E. Kontu (toim.), Luki-vaikeudesta luki-taitoon s. 47–62. Helsinki: Yliopistopaino.

Takala, M. 2006: Lukemaan opettaminen. Teoksessa M. Takala & E. Kontu (toim.), Luki-vaikeudesta luki-taitoon s. 13–36. Helsinki: Yliopistopaino.

Takala, M. 2006: Mitä on dysleksia? Teoksessa M. Takala & E. Kontu (toim.), Luki-vaikeudesta luki-taitoon s. 56–86. Helsinki: Yliopistopaino.

Tornéus, M. 1991: Löytöretki kieleen – lasten kielellisen tietoisuuden kehittyminen. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Valtanen, H. 1998: Vieraalla kielellä lukeminen. Lukuprosessit tutkimuksen kohteena. Lisensiaatintutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

VISK = Auli Hakulinen, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen ja Irja Alho 2004: Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Verkkoversio. Saatavissa: http://scripta.kotus.fi/visk URN:ISBN:978-952-5446-35-7

Scroll to Top
Skip to content