Kysely koordinaattoreille

Kysely Lukumummi ja -vaaritoiminnan koordinaattoreille

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

1. Yhteistyö.

1. Arvioi yhteistyötä Niilo Mäki Instituutin kanssa asteikolla 1-4. Haluttaessasi voit perustella jokaista vastaustasi. (1 = olen täysin eri mieltä, 2 = olen melko eri mieltä, 3 = olen melko samaa mieltä, 4 = olen täysin samaa mieltä)
1.1. Olen ollut tyytyväinen yhteistyöhön ja saatuun tukeen.
1.2. Yhteistyö on vastannut piirin tarpeita.
1.3. Yhteistyö on ollut toimivaa.
1.4. Yhteistyö on ollut hyödyllistä
1.5. Yhteistyö on ollut joustavaa.
1.6. Yhteydenpito on ollut sujuvaa ja riittävää.
1.7. Tiedotus on ollut selkeää ja riittävää.
1.8. Olen saanut riittävästi tietoa tuen muodoista ja mahdollisuuksista.
1.9. Olen saanut riittävästi tietoa ja tukea toiminnan järjestämiseen.
1.10. Perehdytys toimintaan on ollut riittävä ja hyödyllinen.
1.11. Minulla on ollut tarvittavat resurssit toiminnan toteuttamiseksi
1.12. Minulla on ollut tarvittavat tiedot toiminnan toteuttamiseksi.

2. Ajankäyttö

Arvioi omaa ajankäyttöäsi toimintaan liittyviin töihin: x prosenttia/ oma työaikaa tai x tuntia/viikko

3. Toiminta yleisellä tasolla.

Seuraavat kysymykset liittyvät toimintaan yleisellä tasolla. Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4. (1 = olen täysin eri mieltä, 2 = olen melko eri mieltä, 3 = olen melko samaa mieltä, 4 = olen täysin samaa mieltä.)
3.1. Toiminnalle on tarve jatkossakin.
3.2. Toiminalle on määritelty selkeät tavoitteet.
3.3. Toiminnan tavoitteet, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja eteneminen (suunnitelma) ovat kaikkien asianomaisten käytössä ja tiedossa.
3.4. Toimintaan osallistuvien tehtävät ja vastuut on määritelty selkeästi ja ne ovat kaikkien tiedossa.
3.5. Toimintaan on varattu riittävästi resursseja (talous ja henkilöstö) tavoitteiden saavuttamiseksi.
3.6. Toiminnan sisältö ja toteutustapa tukevat tavoitteiden saavuttamista.
3.7. Kohderyhmä(t) (vapaaehtoiset ja koulut) on tavoitettu odotusten mukaisesti.
3.8. Kohderyhmän edustajien tarpeet (vapaaehtoiset, oppilaat sekä opettajat) ja valmiudet on huomioitu toiminnassa.
3.9. Viestintä tukee tavoitteiden saavuttamista.
3.10. Toiminnalla on saatu aikaan tavoiteltuja tuloksia.

4. Toiminnan tulokset ja vaikutukset.

Koetko, että seuraavat asiat toteutuvat Lukumummi ja -vaari -toiminnassa? Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4. (1 = olen täysin eri mieltä, 2 = olen melko eri mieltä, 3 = olen melko samaa mieltä, 4 = olen täysin samaa mieltä.)
4.1. Lapset saavat tukea lukutaidossa ja lukumotivaatiossa toiminnan tarjoaman lukuharjoituksen myötä.
4.2. Lapset kiinnostuvat lukemisesta ja heidän vapaa-ajan lukemisensa lisääntyy.
4.3. Maahanmuuttajalasten sanavarasto saa harjoitusta kirjojen lukemisen ja lisääntyneen harjoitusmäärän myötä.
4.4. Opettajat saavat lisäresursseja vapaaehtoistyöstä lasten lukuharjoituksiin.
4.5. Seniori-ikäisten vapaaehtoisten elämänlaatu paranee toiminnan myötä (toiminta tarjoaa heille mielekästä ja hyödyllistä tekemistä eläkeiässä).

Avoimet kysymykset:

Scroll to Top
Skip to content